Menu
home
>>
ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) ลบ.5072 แยก ทช.ลบ.4003 – บ้านข่อยใต้ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) ลบ.4021 แยก ทล.3196 – บ้านอ้อย ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.915 กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ – โครงการจ้างเหมางานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4131 แยก ทล.3028 – โรงเรียนบ้านหมี่ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) ลบ.1054 แยก ทล.1 – บ้านเขากระทิง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 2.733 กิโลเมตร.

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) ลบ.1017 แยก ทล.1 – บ้านเพนียด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 2.417 กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) ลบ.4132 แยก ทล.3196 – บ้านโพตลาดแก้ว ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.830 กิโลเมตร

Scroll Up Skip to content