Menu
home
>>
ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานปรับปรุงถนนลาดยาง สายรอบอ่างห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.758 กิโลเมตร

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4039 แยก ทล.2089 – บ้านทะเลวังวัด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะ – โครงการจ้างเหมางานปรับปรุงถนนลาดยาง สายรอบอ่างห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.758 กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ-โครงการจ้างเหมางานปรับปรุงถนนลาดยาง สายรอบอ่างซับเหล็ก ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.866 กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ – โครงการจ้างเหมางานก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาสมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ 1) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8 – 12 เมตร ระยะทาง 3.075 กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่างประกาศ – โครงการจ้างเหมางานก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาสมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ 1) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8 – 12 เมตร ระยะทาง 3.075 กิโลเมตร

Scroll Up Skip to content