home

ประกาศ - สาย บ้านซับจำปา - ป่าจำปีสิรินธร -บ.ซับลำใย ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.รวมกว้าง 8.00 ม.ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.890 กม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจราจร