home

ประกาศ สายวัดใหม่โพธิ์ทอง - ทช.ลบ.2007 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.รวมกว้าง 8.00 ม.ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.000 กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจราจร