home

ประกาศ - สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฝั่งซ้าย ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม , อำเภอวังม่วง จังหวัดลพบุรี กว้าง 6 - 9 ม. ระยะทาง 8.865 กม.