home

นามานุเคราะห์

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพย์
นายวุฒิชัย  ธรรมวงศ์ชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 08 1530 6040 , 0 3641 2660
 

 

 

กลุ่มวิชาการ

   
นายศุภชัย  สวยประดิษฐรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 08 6130 6483 , 0 3641 2660
นายพงศ์ภูสิน  พลสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 9912 2569 , 0 3641 2660
นางวิไลวรรณ  บัณฑิต นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 5945 2267 , 0 3641 2660
นางนนทวรรณ  มีสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 6532 2035 , 0 3641 2660
นายถนอมชัย  ดวงศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.) 08 2231 3891 , 0 3641 2660
นายขจรศักดิ์  ครึกครืน นายช่างโยธา (พร.) 08 5830 7363 , 0 3641 2660
นายมนตรี  พวงเปลี้ย นายช่างโยธา (พร.) 08 1299 3773 ,  0 3641 2660
นายนิมิตร  แหยมทิพย์ นายช่างโยธา (พร.) 08 9898 3577 ,  0 3641 2660
นายคมพล  บัณฑิต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.) 08 9615 7693 ,  0 3641 2660
     
ส่วนอำนวยการ    
นางมณชยา  ทรัพย์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08 3489 1427 , 0 3641 2660
นางสาวมัทนีญา  โสรส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 09 9629 5398 , 0 3641 2660
นางชไมย์พร  ขุนมธุรส พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3  (ลป.) 08 1398 7562 , 0 3641 2660
นางสุธาสินี  ปานช้าง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ.2 (ลป.) 08 4033 1216 ,  0 3641 2660
นางสาวธนสร  ทองย้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08 6765 0793 ,  0 3641 2660
นางดวงพร  เดชากรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 08 9511 7070 ,  0 3641 2660

 

   
ส่วนปฏิบัติการ    
นายพงศ์ภูสิน พลสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 9912 2569 , 0 3641 2660
นายพละชัย  ทุมวงษา นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 1548 5925 , 0 3641 2660
นายกนก  ทองสิมา นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 9109 9950 , 0 3641 2660
ว่าที่ ร.ต.ทรงสวัสดิ์ ไชยเสริฐ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 08 2848 5879 , 0 3641 2660
นายวินัย  วันขวัญ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช.2 (ลป.) 08 9537 6990 ,  0 3641 2660
นายประดิษ  ทองใส พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.) 08 6620 6168 ,  0 3641 2660
นายบัญชา  เจียมตน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.) 08 3908 4384 ,  0 3641 2660
นายทชากร  ธรรมยิ่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  (พร.) 085 198 0888 ,0 3641 2660
นายชัยพัฒน์  ผูกเกษร นายช่างโยธา (พร.) 08 6785 8284 ,  0 3641 2660
นางวัชรีย์  บัวทอง นายช่างโยธา (พร.) 08 1704 3572 ,  0 3641 2660
นางสาวรชาดา   สิงห์ไชย นายช่างโยธา (พร.) 08 9250 5135 ,  0 3641 2660
   

 

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล    
นางพงศ์ภัค ม่วงทิม นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 1780 5451 , 0 3646 2205
นายดิลก ภู่มาลา พรักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช.2 (ลป.) 08 6206 3651
     
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง    
นายชูชาติ ชุนพงศ์ทอง นายช่างโยธาอาวุโส 08 1972 0508 
นายอุดร บุญไชยะ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 (ลป.) 08 9538 0386
นางมาลีรัตน์ ราชแวง เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.) 09 1194 9464
นางสาวสุรีย์พร ประทุมถิ่น นายช่างโยธา (พร.)  
นายธรรมรัตน์ สาเกตุ นายช่างโยธา (พร.) 08 1133 6647
     
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม    
นายสุชาติ อินทร์เผ่า นายช่างโยธาชำนาญงาน 08 1780 7400 , 0 3641 2660
นายสิริพงษ์ บุตรโยจันโท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช.2 08 1946 3060
นายสุริยา สุจิมงคล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช.2 08 9807 7284