home

ที่ตั้งหน่วยงาน

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ที่อยู่ 109 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพย์ : 036 - 412660  เบอร์แฟกซ์ : 036 - 421683