home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 # เผยแพร่บทความเรื่อง จำนวน 5 เรื่อง #

วันที่ : 543 14:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอแนะนำ 8 เส้นทางลัดทางเลี่ยง การจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 543 11:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 543 14:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี เรื่อง ขอเชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ : 543 09:15

logo
เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ขทช.ทั่วประเทศ พี่น้องประชาชน ร่วมส่งภาพสายทางหลวงชนบทและสะพานกรมทางหลวงชนบท ประกวดเพื่อรับรางวัล

วันที่ : 543 14:30

logo
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 543 13:30

logo
จรรยาข้าราชการ

วันที่ : 543 10:00

logo
ค่านิยมกรอบประพฤติตนของข้าราชการ

วันที่ : 543 10:00

logo
คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ

วันที่ : 543 13:15

logo
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 543 11:15

หน้า