home

ข่าวประกวดราคา

logo
ประกาศ - สาย บ้านซับจำปา - ป่าจำปีสิรินธร -บ.ซับลำใย ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.รวมกว้าง 8.00 ม.ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.890 กม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจราจร

logo
ประกาศ สายวัดใหม่โพธิ์ทอง - ทช.ลบ.2007 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.รวมกว้าง 8.00 ม.ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.000 กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจราจร

logo
ประกาศ - สาย บ้านท่าโขลง - บ้านเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทางดำเนินการ 1.200 กม.

logo
ร่างประกาศ - สาย บ้านท่าโขลง - บ้านเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทางดำเนินการ 1.200 กม.

logo
ประกาศ สาย ลบ.4188 บ้านไผ่ใหญ่ - บ้านจันเสน ต.ไผ่ใหญ่,ต.จันเสน อ.บ้านหมี่ อ.ตาคลี จ.ลพบุรี กว้าง 6.00 ม. ยาว 6.100 กม.

logo
ประกาศ - สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฝั่งซ้าย ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม , อำเภอวังม่วง จังหวัดลพบุรี กว้าง 6 - 9 ม. ระยะทาง 8.865 กม.

logo
ร่างประกาศ - สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฝั่งซ้าย ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม,อ.วังม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 8.865 กม.

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย บ้านย่านตาขาว หมู่ 4 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.500 กม.

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.440 กม.

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย บ้านโพธิ์เงิน - บ้านหน่วยประคอง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

ข่าวทั้งหมด

หน้า