home

logo
ประกาศ สาย ลบ.4188 บ้านไผ่ใหญ่ - บ้านจันเสน ต.ไผ่ใหญ่,ต.จันเสน อ.บ้านหมี่ อ.ตาคลี จ.ลพบุรี กว้าง 6.00 ม. ยาว 6.100 กม.

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 11:28

logo
ประกาศ - สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฝั่งซ้าย ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม , อำเภอวังม่วง จังหวัดลพบุรี กว้าง 6 - 9 ม. ระยะทาง 8.865 กม.

วันที่ : 30 พ.ย. 2561 09:30

logo
ร่างประกาศ - สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฝั่งซ้าย ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม,อ.วังม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 8.865 กม.

วันที่ : 23 พ.ย. 2561 15:24

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย บ้านย่านตาขาว หมู่ 4 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.500 กม.

วันที่ : 19 พ.ย. 2561 14:06

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.440 กม.

วันที่ : 19 พ.ย. 2561 13:58

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย บ้านโพธิ์เงิน - บ้านหน่วยประคอง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

วันที่ : 19 พ.ย. 2561 13:52

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย ซอย 19 แยก ทช.ลบ.5042 - ทล.3333 ต.พัฒนานิม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.800 กม.

วันที่ : 19 พ.ย. 2561 13:48

logo
ร่างประกาศ - สาย แยก ทล.3333 - โครงการเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.400 กม.

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 14:23

logo
ประกาศ สาย โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก (ระยะที่ 3) ตำบลท่าศาลา,ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.443 กม.

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 14:00

logo
ประกาศ - สาย ซอย 19 แยก ทช.ลบ.5042 - ทล.3333 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.800 กม.

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 16:19

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอแนะนำ 8 เส้นทางลัดทางเลี่ยง การจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 03 เม.ย. 2561 11:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 22 ธ.ค. 2560 14:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี เรื่อง ขอเชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ : 17 ก.พ. 2560 09:15

เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ขทช.ทั่วประเทศ พี่น้องประชาชน ร่วมส่งภาพสายทางหลวงชนบทและสะพานกรมทางหลวงชนบท ประกวดเพื่อรับรางวัล

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 14:30

logo
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 13:30

logo
จรรยาข้าราชการ

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 10:00

logo
ค่านิยมกรอบประพฤติตนของข้าราชการ

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 10:00

logo
คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 13:15

logo
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 11:15

logo
แนวทางแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 11:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

       

       

home